فاطمه امامی

مترجم همزمان در اردبیل

مترجمان واکه در سایر استان ها را در نقشه زیر بیابید

get
نقشه استقرار مترجمان شفاهی واکه در کشور

برای درخواست مترجم همزمان با ما تماس بگیرید

021-91305260

داخلی یک

مزایای به کارگیری مترجم همزمان مستقر در استان

  • حذف هزینه ایاب و ذهاب بین استانی
  • حذف هزینه اسکان مترجم
  • دسترسی حضوری به مترجم جهت عقد قرارداد
  • امکان جلسه حضوری با مترجم قبل از رویداد
  • تسلط مترجم همزمان به فضای استان محل استقرار
مزایای مترجم مستقر در استان

مترجمان همزمان به زبانهای مختلف

مشاوره از طریق واتسپ