هفدهمین دوره تربیت مترجم شفاهی - Vakeh

هفدهمین دوره تربیت مترجم شفاهی

تمرین ترجمه شفاهی: سطح مبتدی
1403-03-18
تمرین ترجمه شفاهی: سطح پیشرفته
1403-04-25
تمرین ترجمه شفاهی: سطح مبتدی
1403-03-18
تمرین ترجمه شفاهی: سطح پیشرفته
1403-04-25
Show all

هفدهمین دوره تربیت مترجم شفاهی

وضعیت فعلی
ثبت‌نام نشده
قیمت
7000
شروع کنید
Average Review Score:
★★★★★

You must log in and have started this دوره to submit a review.