هم اکنون واکه در 13 استان کشور مترجم همزمان مستقر دارد. سازمان ها و شرکت ها برای دسترسی به مترجم همزمان با کیفیت نیاز به دعوت مترجمان از تهران ندارند. مترجمان همزمان واکه آموزش استاندارد بین المللی و دوره کارآموزی در زمینه ترجمه همزمان پشت سر گذاشته اند و از این نظر منحصر به فرد هستند.

واکه تنها مرکز تخصصی در تاریخ ایران است که به صورت تخصصی در حوزه ارائه خدمات ترجمه شفاهی فعالیت می کند و مترجمان همزمان متخصص در اختیار دارد.

get
نقشه استقرار مترجمان شفاهی واکه در کشور

برای درخواست مترجم همزمان، هم اکنون تماس بگیرید

02191305260