برای درخواست مترجم همزمان با ما تماس بگیرید

021-91305260

داخلی یک

مزایای به کارگیری مترجم همزمان مستقر در استان

  • حذف هزینه ایاب و ذهاب بین استانی
  • حذف هزینه اسکان مترجم
  • دسترسی حضوری به مترجم جهت عقد قرارداد
  • امکان جلسه حضوری با مترجم قبل از رویداد
  • تسلط مترجم همزمان به فضای استان محل استقرار
مزایای مترجم مستقر در استان

مترجمان همزمان به زبانهای مختلف

مشاوره از طریق واتسپ