1402-03-21
میکروفون ترجمه همزمان

جدیدترین بررسی فنی میکروفون های ترجمه همزمان

مطالعه کمیته فنی و سلامت (THC)  در زمینه میکروفون های ترجمه همزمان در سال 2020 و اوایل همه گیری کرونا که تعداد رویدادهای همراه با ترجمه آنلاین به طرز چشمگیری در حال افزایش بود، کمیته فنی و سلامت انجمن بین المللی مترجمان شفاهی (AIIC) در پاسخ به درخواست سرمایه گزاران […]