تـــــــــــــــــــــــــــنها تــــــــــــــــــــــیم آمــــــــــــــــوزش دیـــــــــــــــده مترجــــــــمان هــــــــمزمان
در ایـــــــــــــــــــــــــــــــران
واکه

استان های دارای مترجم

استان های فاقد مترجم

استقرار مترجم همزمان در 13 استان کشور

زبان هایی که متخصصان ما در آنها فعالیت دارند

برای رویداد خود به مترجم همزمان نیاز دارید؟

021-9130-5260

تماس بگیرید!!

واکه

تنها موسسه تخصصی آموزش

و اعزام مترجم همزمان در ایران

مــشــتــریــان ما

درباره واکه

موسسه خدمات ترجمه واکه
تنها موسسه تخصصی
خدمات ترجمه همزمان و
تربیت مترجم همزمان در ایران
است که تنها تیم مترجمان
همزمان آموزش دیده را در 13
استان کشور در اختیار دارد

مترجمان همزمان به زبانهای